Innovation, Utveckling och Förvaltning av egna Varumärken och Produkter

Allmänna leveransbestämmelser

Tillämplighet

1. Dessa allmänna leveransbestämmelser äger tillämpning om annat ej överenskommits. Sådan överenskommelse skall vara skriftlig. Bestämmelserna gäller endast mellan näringsidkare och skall i intet fall äga tillämpning vid försäljning till konsument.

Beställning, beställningserkännande och avtal

2. Avtal är träffat först när säljaren accepterat köparens beställning. Skriftlig beställning är bindande för köparen under tre veckor i avvaktan på säljarens beställningserkännande. Avviker beställningserkännande genom tillägg, inskränkningar eller förbehåll från beställning och köparen inte vill godta dessa ändringar, skall han inom en vecka meddela säljaren detta, Avtal är annars träffat enligt säljarens beställningserkännande.
Produktinformation

3. Uppgifter i produktinformation, prislistor och liknande handlingar är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem. Ritningar och beskrivningar

4. Av säljaren tillhandahållna ritningar, tekniska beskrivningar och prover förblir säljarens egendom. De får ej utan dennes medgivande användas av köparen eller kopieras,
utlämnas eller bringas till tredje mans kännedom.

Pris

5. Alla priser är baserade på de för säljaren gällande anskaffningsalternativt tillverkningskostnaderna på dagen för offert resp. beställningserkännande. Skulle härefter intill leveransdagen, eller betalningsdagen om denna inträffar senare, kostnadsökning ske genom höjda inköpspriser, arbetslöner eller tull, frakt- och försäkringskostnader, skatt eller andra pålagor skall motsvarande höjning ske av det pris som köparen skall erlägga om säljaren så fodrar. Motsvarande skall gälla beträffande ändrade valutakurser vad avser vara från utlandet. Priset inkluderar inte mervärdesskatt. Expeditionsavgift kan uttagas för order understigande av säljaren bestämt beställningsvärde eller kvantitet. Fakturaavgift kan uttagas av säljaren.

Leverans

6. Leveransklausuler tolkas i enlighet med vid avtalets ingående gällande INCOTERMS (Internationella Handelskammarens regler för tolkning av handelstermer).
Om ingen leveransklausul särskilt avtalats, säljs varan Ex Works (fritt säljarens lager).

Transportemballage

7. Såvida inte annat överenskommits debiteras transportemballage till självkostnadspris.

Leveranstid

8. Tidpunkt för leverans skall alltid avtalas särskilt.

Leveransförsening

9. Avser avtalet successiva leveranser skall varje leverans betraktas som en fristående försäljning vid tillämpningen av nedanstående regler.

10. Om leveransförsening uppstår på grund av någon i punkt 32 angiven omständighet eller av orsak som köparen svarar för, skall leveranstiden förlängas med tid som under hänsynstagande till alla omständigheter i fallet kan anses skälig. Detta gäller oavsett om dröjsmålet inträffar före eller efter utgången av den avtalade leveranstiden.

11. Levererar inte säljaren varan i rätt tid, har köparen rätt att genom skriftligt meddelande kräva leveransen inom en skälig frist. Underlåter säljaren att leverera inom denna frist, har köparen rätt genom skriftligt meddelande till säljaren häva avtalet.

12. Utöver vad som stadgas i punkt 11 utesluts köparen från att göra gällande rätt till ersättning med anledning av säljarens leveransförsening.

Betalning

13. Om ej annat överenskommits, skall full likvid erläggas senast i samband med avtalad leverans av varan.

14. Om köparen inte betalar i rätt tid har säljaren rätt till dröjsmålsränta på förfallet fakturabelopp med av säljaren vid avtalets ingående fast-ställd procentsats.

15. Om köparen underlåter att ta emot varan vid tidpunkt som avtalats enligt punkt 8, eller som bestämts enligt punkten 10, skall betalning ändå erläggas som om leverans skett.

16. Accepterad växel eller annan betalningsförbindelse anses inte som betalning förrän den helt inlösts.

Säkerhet

17. Säljaren har rätt att kräva att godtagbar säkerhet ställs. Sker detta ej utan dröjsmål äger säljaren rätt att häva avtalet, såvitt avser icke levererad vara.

Ansvar för fel

18. Säljaren förbinder sig, i enlighet med vad som i punkterna 20 till 30 stadgas, avhjälpa alla genom bristfälligheter i konstruktion och material uppkomna fel som förelegat vid leveransdagen.

19. Säljaren ansvarar inte för fel i vara som använts i tävlingsverksamhet.

20. Säljarens ansvar avser endast fel som visar sig under en tid av ett år räknat från leveransdagen. Om varan använts mer intensivt än vad som kan anses förutsatt vid avtalets ingående, förkortas tiden av säljarens ansvar i motsvarande grad.

21. Anmärkningar om fel i varan skall göras skriftligen på av säljaren tillhandahållen reklamationsrapport snarast och senast inom fjorton dagar från den dag köparen märkt eller bort märka felet. Ifråga om fel som köparen bort märka vid mottagandet, åligger det denne att genast efter mottagandet underrätta säljaren om felet. Om köparen underlåter att underrätta säljaren enligt vad som här angetts, förlorar denne rätten till avhjälpande enligt punkt 18.

22. Fel utgör enligt fackmannamässig bedömning avvikelse från normal standard. Säljarens ansvar för fel gäller även för felexpediering som beror på säljaren under förutsättning att köparen ej insett eller rimligen bort inse felexpediering skett.

23. Säljarens ansvar avser endast fel som uppkommer vid riktig användning, lagring och hantering. Det omfattar inte fel förorsakade av omständigheter som tillkommit efter mottagandet. Framförallt omfattar det inte fel som förorsakats av bristfälligt underhåll eller oriktigt montage, oriktigt utförd reparation, normal förslitning eller försämring.

24. Säljarens ansvar avser inte fel som beror på av köparen tillhandahållet material eller av denne föreskriven konstruktion. Säljaren ansvarar ej heller för fel på sådan vara som säljaren ej normalt lagerför, utan som denne levererat på särskilt uppdrag av köparen.

25. Säljarens ansvar för fel innebär att säljaren efter eget val reparerar eller utbyter felaktig vara. Reparationer och utbyte kan antingen utföras hos köparen eller så kan köparen, om säljaren begär, sända varan till säljaren eller till av säljaren angiven serviceverkstad för åtgärd.

26. Avhjälpandet skall ske inom en med hänsyn till köparens behov skälig tid från det att köparen framställt anspråk på grund av felet och ställt godset till förfogande till försäljningsställe eller verkstad som avses i punkt 25.

27. Utbytt vara eller utbytta delar skall ställas till säljarens förfogande och blir hans egendom.

28. Kostnader för frakt, emballage, eventuella felsökningskostnader, ur- och inmonteringskostnader och resekostnader för montör betalas av köparen.

29. Utöver vad som föreskrivits ovan i punkt 18 till 28 har säljaren inte något ansvar för fel. Säljaren är inte skyldig att till köparen utge någon ersättning för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada. Denna begränsning av säljarens ansvar gäller dock ej om säljaren gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

30. Angivna tidsfrister för avhjälpande av fel förlängs ej genom säljarens åtaganden av fel enligt punkterna 18 till 28.

Returer

31. Om så särskilt avtal, i varje enskilt fall, kan varor returneras. I sådana fall skall retur i förväg godkännas av säljaren och ske på här för säljaren fastställt formulär. För godkännande erfodras de specifikationer som framgår av nämnda formulär. Först efter säljarens godkännande får köparen återsända varan med förskottsbetald frakt. Varan och dess emballage får inte ha förändrats eller försämrats. Returavgift uttages i sådana fall enligt av säljaren fastställda tidsgränser och belopp.

Befrielsegrunder

32. Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan omständighet som parterna inte kan råda över, såsom naturkatastrof, översvämning, eldsvåda, krig, mobilisering eller oförut-sedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar ifrå-ga om drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantör som orsakats av sådan befrielsegrund. Omständighet som inträffat då avtalet ingås utgör befrielsegrund endast om dess inverkan på avtalets fullgörande då inte kunde förutses.

33. Det åligger part som önskar åberopa befrielsegrund att utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten om uppkomsten därav liksom om dess upphörande.
Om befrielsegrund hindrar köparen skall han ersätta säljaren för de utgifter denne haft för att säkra och skydda varan.

34. Om avtalets fullgörande försenas mer än sex månader av befrielsegrund som nämns i punkt 32 har vardera parten, utan inskränkning av vad som övrigt gäller enligt dessa bestämmelser, rätt att häva avtalet genom skriftligt meddelande till den andra parten.

Tvist

35. Tvist med anledning av avtalet och vad därmed äger samband skall i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Kan tvisten därvid inte lösas skall den avgöras av allmän domstol på ort enligt säljarens val. Är parterna överens därom kan tvisten istället lösas av skiljemän enligt lagen om skiljemän.